Inloggen
Schrijf je in!
 

Algemene Voorwaarden

Contactgegevens; 
VSGC Vof
Van Reesstraat 117
2593 PP Den Haag

KvK nr: 64507378
BTW nr: NL855 69639 4B01

Telefoon:
0031 (0)6 8351 8927

Klantenservice:
0031 (0)6 8351 8927

Email:
info@waldorfdating.com

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
WaldorfDating: de ondernemer die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
Deelnemers:de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
Website:het online platform waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
Thuiswinkelvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org.
Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van WaldorfDating met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
Artikel 2 – Dienstverlening
De dienstverlening van WaldorfDating bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. WaldorfDating geeft op haar website een transparant inzicht in deze indicatoren.
 1. WaldorfDating geeft geen garantie op succes of op een relatie.
 2. WaldorfDating is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 3. WaldorfDating kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of de Thuiswinkelvoorwaarden.
 4. Op WaldorfDating worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
 5. Minimale leeftijd 18 jaar.
 6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. WaldorfDating informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. WaldorfDating kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 9. WaldorfDating is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.
 10. Beschikbaarheid dienstverlening: WaldorfDating spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. WaldorfDating kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 11. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal WaldorfDating dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.
 
Artikel 3 – Gedrag van consumenten
 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
 2. bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar WaldorfDating;
 3. onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 4. teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 5. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
 6. onwaarheden in het profiel te vermelden;
 7. gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 8. meerdere profielen per persoon in te vullen;
 9. commerciële informatie te verspreiden;
 10. schade of hinder aan andere Deelnemers of WaldorfDating toe te brengen;
 11. racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 12. informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 13. inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk+
 14. email adressen of telefoonnummers in de vrije velden van het profiel te vermelden.
 15. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan WaldorfDating het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. WaldorfDating stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 16. De Consument accepteert dat WaldorfDating als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.
 
Artikel 4 – klachten over deelnemers; misleiding
Als WaldorfDating een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. WaldorfDating spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 1. WaldorfDating spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.
 
Artikel 5 – Bescherming persoonsgegevens
 1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van WaldorfDating van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. WaldorfDating houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving
 2. Als er bij WaldorfDating een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is WaldorfDating gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Zie hiervoor de privacyvoorwaarden van WaldorfDating.
 
Artikel 6 - Aanprakelijkheid
 1. WaldorfDating is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan WaldorfDating.
 2. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.
 
Artikel 7 – opzegging consument
 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan variërend van voor een dag tot voor een jaar. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap worden verlengd voor onbepaalde tijd. Hiervoor krijg je altijd voordat de periode van je Lidmaatschap verloopt een bericht van WaldorfDating. Via deze mail kun je ervoor kiezen om voor een nieuwe periode gebruik te maken van de diensten van WaldorfDating. Je kunt er ook voor kiezen om je abonnement door te laten lopen voor onbepaalde tijd. Bij deze laatste optie gelden de reguliere maandprijzen zonder korting van 9,95 per maand.
 2. Je kunt elk moment van de periode besluiten geen gebruik meer te maken van de site door op te zeggen. Mits er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal de dienst per eerstvolgende periode worden stopgezet.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via het herroepings formulier. De Consument ontvangt op het bij WaldorfDating bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert WaldorfDating op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
 5. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van WaldorfDating, dan is WaldorfDating gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van waarvoor de gebruiker heeft betaald. WaldorfDating vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.
 
Artikel 8 – Klachtenregeling
WaldorfDating zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.
 
Artikel 9 – aanvullende bepalingen en wijzigingen
 1. Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Deze algemene voorwaarden Datingsites kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Consumentenbond.
 
 
Bron: SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
 
Feedback